Käyttöympäristö tekstin ja numeerisen tiedon luovaan käsittelyyn

SURVO MM
Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash

Survo-käyttäjien kokemuksia

Reijo Sund, Stakes:

Joustavaa monipuolisuutta aineistojen hallinnassa, raportoinnissa ja tutkimuksessa

Stakes on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva asiantuntijakeskus, jonka ydintoimintoja ovat tutkimus, kehittäminen ja tietovarannot. Survoa hyödynnetään Stakesissa niin tietovarantojen tuottamisessa, niihin pohjautuvien aineistojen käsittelyssä, raportoinnissa kuin tutkimuksessakin.

Survon käyttökelpoisuus kaikkiin edellä mainittuihin tehtäviin heijastelee sen joustavaa monipuolisuutta. Vaikka isojen tietovarantojen ylläpito hoidetaan Stakesissa pääasiassa varsinaisilla tietokantaohjelmistoilla, on Survollakin osansa tietojen tuottamisessa. Kokenut käyttäjä pystyy helposti rakentamaan sovelluksia, jotka joko kokonaan tai osittain automatisoivat toistuvaa käyttötarvetta. Esimerkkejä tällaisesta käytöstä Stakesissa ovat alkoholijuomien hintaseurantaan kehitetyt Survo-sovellukset, joiden kautta syötetään uudet perustiedot ja sovellus tallentaa ne sekä laskee että raportoi johdetut tiedot automaattisesti.

Stakesissa on kehitetty myös Survoon perustuva julkaisujärjestelmä. Järjestelmän perusideana on hakea tietokannasta tarvittavat tiedot, laskea niistä tarvittavat johdetut tiedot sekä muotoilla ne kirjapainokelpoisiksi taulukoiksi ja kuviksi. Järjestelmä rakennettiin alun perin päihdetilastollisen vuosikirjan tarpeisiin, mutta samaa järjestelmää käyttäen on tuotettu myös koko sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikirja. Survon joustavuus tarjoaa helpon perustaulukon tuottamisen lisäksi loputtomat mahdollisuudet hioa kuvien ja taulukoiden jokaista yksityiskohtaa tarvittaessa juuri halutunlaiseksi siten, että nämä muotoilutäsmennykset samalla taltioituvat mahdollista uusiokäyttöä varten.

Ylipäätään Survon "toimintaperiaate", jossa kokonaisuus rakennetaan vapaasti peruspalasista - pelkän valmiiksi kiinnitetyn kokonaisuuden ominaisuuksien muuttamisen sijaan - on osoittautunut käytännössä erittäin hedelmälliseksi. Esimerkiksi kuvia tehtäessä tämän ominaisuuden tarjoamia mahdollisuuksia on Stakesissa hyödynnetty jo pitkään. Lisäksi Survon editoriaalisen käyttöliittymän avulla saa työskentelystä helposti itsensä dokumentoivaa, joka entisestään edesauttaa tehdyn työn uusiokäyttöä.

Niin aineistojen käsittelyssä kuin analyysipainotteisemmassakin tutkimuskäytössä "automaattinen" dokumentointi tekee periaatteellisesta toistettavuudesta käytännössäkin mahdollista. Stakesissa Survoa on hyödynnetty moninaisissa tutkimushankkeissa; muuttujamuunnoksista ja perustestaamisesta aina suurten rekisteriaineistojen analyysikelpoiseksi saattamiseen ja monimutkaisten mallien estimoimiseen. Survo on osoittautunut monipuolisen laajennettavuutensa takia verrattomaksi käyttöympäristöksi myös tilanteissa, joissa tarvitaan uusien menetelmien implementointia tai vanhojen räätälöintiä erityistarkoituksiin.

Kaiken kaikkiaan Survo on osoittautunut niin näppäräksi toimintaympäristöksi, että tehokkaan käytön opittuaan sen monia ominaisuuksia alkaa pitää itsestäänselvyyksinä. Edelliset esimerkit kuvaavat ehkä vain häivähdyksen Survon mahdollisuuksista, mutta ne varmastikin kertovat, että Survo on havaittu käyttökelpoiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi työvälineeksi Stakesissa.

Reijo Sund
Stakes

Etusivu  |  Keskustelu  |  Uutuudet  |  Download  |  Flash
Copyright © Survo Systems 2001-2008. All rights reserved.
Updated 2009-04-02 by webmaster'at'survo.fi.
Best viewed with any browser.